තිරුපති චාරිකාව

තිරුපති කෝවිල, චෙන්නායි කිඹුල් උද්‍යානය, මරීනා වෙරළ තීරය, චෙන්නායි සාප්පු සවාරි

 • 01 වන දිනය
 • කොළඹ - චෙන්නායි

  තිරුපති කෝවිල

 • 02 වන දිනය
 • කිඹුල් උද්‍යානය සහ මරීනා වෙරල තීරය

 • 03 වන දිනය
 • චෙන්නායි සාප්පු සවාරි

 • 04 වන දිනය
 • චෙන්නායි සාප්පු සවාරි

  චෙන්නායි - කොළඹ