දින 11 චාරිකාව

 • 01 වන දිනය
 • කොළඹ - යැන්ගොන්

  යැන්ගොන් නගර සංචාරය

 • 02 වන දිනය
 • යැන්ගොන් - ස්වෙදගොන්

  ස්වෙදගොන් - රන්කන්දේ විහාරය (Golden Rock)

 • 03 වන දිනය
 • ස්වෙදගොන් - මණ්ඩලේ

 • 04 වන දිනය
 • මණ්ඩලේ විහාරය - මණ්ඩලේ මාළිගාව

 • 05 වන දිනය
 • මණ්ඩලේ

 • 06 වන දිනය
 • මණ්ඩලේ - බගාන් විහාරය - බගාන් නටඹුන් - ආනන්ද විහාරය - මනුහා විහාරය

 • 07 වන දිනය
 • බගාන්

 • 08 වන දිනය
 • බගාන් - පිණ්ඩයා

 • 09 වන දිනය
 • ඉන්ලේ විලේ බෝට්ටු සවාරිය

 • 10 වන දිනය
 • වයින් කර්මාන්තශාලාව සහ ඉර බැසීම නැරඹීම

 • 11 වන දිනය
 • යැන්ගොන් - සාප්පු සවාරි

  යැන්ගොන් - කොළඹ