දින 05 චාරිකාව

 • 01 වන දිනය
 • කොළඹ - බැංකොක්

  සියම් නිරමිට් - සංස්කෘතික සංදර්ශනය

 • 02 වන දිනය
 • ධම්ම කාය සහ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

 • 03 වන දිනය
 • ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ්

 • 04 වන දිනය
 • සාප්පු සවාරි

 • 05 වන දිනය
 • බැංකොක් - කොළඹ