දින 03 චාරිකාව

  • 01 වන දිනය
  • කොළඹ - සිංගප්පූරුව

    සිංගප්පූරු නගර සංචාරය සහ සාප්පු සවාරි

  • 02 වන දිනය
  • විනෝද උද්‍යාන නැරඹීම සහ විනෝද වීම - රාත්‍රී සාප්පු සවාරි

  • 03 වන දිනය
  • සාප්පු සවාරි

    සිංගප්පූරුව - කොළඹ