දින 14 චාරිකාව

සංකස්ස, බරණැස, බුද්ධගයාව, විශාලා මහනුවර, කුෂිනාරාව, ලුම්බිණිය(නේපාල්), කපිලවස්තු, සැවැත්නුවර, ආග්‍රා, දිල්ලිය

  කොළඹ - දිල්ලිය

 • 01 වන දිනය
 • දිල්ලිය - සංකස්ස

 • 02 වන දිනය
 • සංකස්ස - බරණැස

 • 03 වන දිනය
 • බරණැස

 • 04 වන දිනය
 • බරණැස - බුද්ධගයාව

 • 05 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 06 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 07 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 08 වන දිනය
 • විශාලා මහනුවර දැකබලා, වැදපුදා කුෂිනාරා නුවර බලා

 • 09 වන දිනය
 • කුෂිනාරා නුවර - නේපාලය(ලුම්බිණිය)

 • 10 වන දිනය
 • නේපාලය - කපිලවස්තුපුර දැකබලා වැදපුදා සැවැත්නුවර බලා

 • 11 වන දිනය
 • සැවැත්නුවර

 • 12 වන දිනය
 • සැවැත්නුවර - ආග්‍රා(ටජ්මහල්)

 • 13 වන දිනය
 • අග්‍රා - දිල්ලිය

 • 14 වන දිනය
 • දිල්ලි සාප්පු සවාරි

  දිල්ලිය - කොළඹ