දින 16 චාරිකාව

ආග්‍රා, සැවැත්නුවර, ලුම්බිණිය(නේපාල්), කුෂිනාරාව, කපිලවස්තු, විශාලා මහනුවර, බුද්ධගයාව, බරණැස, සාංචි, සංකස්ස, දිල්ලිය

 • 01 වන දිනය
 • කොළඹ - දිල්ලිය

  දිල්ලිය

 • 02 වන දිනය
 • ආග්‍රා(ටජ්මහල්)

 • 03 වන දිනය
 • සැවැත්නුවර

 • 04 වන දිනය
 • සැවැත්නුවර

 • 05 වන දිනය
 • නේපාලය(ලුම්බිණිය

 • 06 වන දිනය
 • කුෂිනාරාව

 • 07 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 08 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 09 වන දිනය
 • බුද්ධගයාව

 • 10 වන දිනය
 • බරණැස

 • 11 වන දිනය
 • බරණැස

 • 12 වන දිනය
 • සාංචි

 • 13 වන දිනය
 • සාංචි

 • 14 වන දිනය
 • සංකස්ස

 • 15 වන දිනය
 • දිල්ලිය

 • 16 වන දිනය
 • දිල්ලිය - කොළඹ